Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu. Szkolenie: Negocjacje z sieciami. Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym. Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych. Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe. sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe,szkolenia, hotel konin, hotel ślesin, szkolenia otwarte, szkolenia mikorzyn, szkolenia konin, szkolenia ślesin, szkolenia dla firm, szkolenia zamknięte, konferencje, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, sale konferencyjne

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

oferta szkolenia dla firm

Instruktor

(łac. instructor = przygotowujący) osoba udzielająca wskazówek, rad, pouczeń, instruująca kogoś, najczęściej na kursach i szkoleniach, w sporcie itd.

finanse, szkolenia dla firm

Weksel - papier wartościowy, dokument potwierdzający istnienie zobowiązania dwóch podmiotów, które go podpisały. Dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco, do niego dołączana jest deklaracja wekslowa.

ubezpieczenia, szkolenie dla firmy

Inkaso - Kwota wpłaconej składki.

szkolenie otwarte, budowlane

Izolacja termiczna - To warstwa materiału charakteryzującego się małym przewodnictwem ciepła (wysoką termoizolacyjnością), mocowana do powierzchni przegród budynku. Zazwyczaj warstwa izolacji termicznej mocowana jest po stronie zewnętrznej przegrody, czyli tam gdzie występuje niższa temperatura. Materiałem stosowanym jako izolacja termiczna może być styropian, wełna mineralna lub szklana, a także YTONG MULTIPOR.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe

Szkolenie uczy jak przygotować i przeprowadzić dobrą prezentację. Cele szkolenia Celem szkolenia jest doskonalenie osobistego stylu prezentowania oraz nabycie umiejętności przygotowywania i prowadzenia profesjonalnej prezentacji przed małym i dużym audytorium. Wiedza i narzędzia... » więcej

Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym

Korzyści dla uczestników szkolenia Zdobycie umiejętności w zakresie: Sposobów zabezpieczenia zobowiązań ułatwiających ich egzekwowanie. Posługiwania się wekslem w obrocie. Zgodnego z prawem i skutecznego przyjmowania oraz wystawiania weksli. Unikania zagrożeń związanych z wystaw... » więcej

Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych

Zakres szkolenia Podstawowe decyzje w planowaniu utrzymania systemów technicznych: Podstawowe decyzje w planowaniu utrzymania systemu; Wybór elementów systemu podlegających utrzymaniu; Wybór sposobu utrzymania - działania zapobiegawcze i naprawy; Organizacja utrzymania systemu; Kompleksowe produktywne utrzy... » więcej

Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: Menadżerowie i kadra zarządzająca wszystkich szczebli; Specjaliści działów PR; Kadra rozwojowa. Cele szkolenia: nauka praktycznego zastosowania technik twórczego myślenia w ramach organizacji biznesowej, dostarczenie uczestnikom konkretnych narzędzi umożli... » więcej

Szkolenie: Negocjacje z sieciami

Uczestnicy szkolenia Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób mających pośredni lub bezpośredni kontakt z sieciami handlowymi i nie tylko. Korzyści, po szkoleniu uczestnicy będą: Potrafili kontrolować emocje. Znali techniki i metody negocjacyjne. Potrafili radzić sobie z konfliktem i oporem drugiej stron... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konferencje - ośrodki szkoleniowe

sale szkoleniowe ślesin, szkolenia konin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, szkolenia zamknięte, szkolenia ślesin, szkolenia otwarte, szkolenia mikorzyn, hotel konin,szkolenia, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe

szkolenia zamknięte

Szkolenie: Ocena wiarygodności kontrahenta

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z metodami oceny podmiotów gospodarczych w celu ustalenia rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstw. Umiejętność oceny kontrahenta wpływa na dokonywanie trafnych decyzji w wyborze właściwego podmiotu.

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy działów finansowych, księgowych, menedżerowie różnych szczebli kierowania.

Zakres szkolenia

 • Charakterystyka sprawozdania finansowego: istota i znaczenie, cechy sprawozdań.
 • Podstawy analizy sprawozdania: cele analizy, czytanie sprawozdań.
 • Cel przedsiębiorstwa i formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Metody analizy sprawozdań: analiza struktury, dynamiki.
 • Analiza bilansu: analiza aktywów i pasywów.
 • Analiza rachunku zysków i strat: układy rachunku, analiza struktury i dynamiki rachunku.
 • Analiza rachunku przepływów pieniężnych: analiza struktury, analiza wskaźnikowa.
 • Analiza wskaźnikowa: rentowności, płynności finansowej, rotacji aktywów i kapitałów, wspomagania finansowego.
 • Ocena kontrahenta na podstawie analizy dźwigni operacyjnej i finansowej.
 • Analiza na podstawie wskaźników rynku kapitałowego.
 • Przykład analizy podmiotu gospodarczego.

Metody szkolenia: wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie: Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Cel szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem oraz w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zapoznanie uczestników szkolenia z prawnymi aspektami restrukturyzacji przedsiębiorstw, obrotu gospodarczego, zasadami obrotu papierami wartościowymi, analizą marketingową przedsiębiorstw, wybranych zagadnień prawa handlowego, tworzeniem biznes planu. Przygotowanie do egzaminu przed Komisją Państwową.

Program szkolenia

 • Elementy prawa cywilnego
 • Prawo układowe i upadłościowe
 • Marketing w przedsiębiorstwie
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie
 • Rola państwa w przedsiębiorstwie
 • Spółki handlowe
 • Kompetencje organów spółek prawa handlowego w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa
 • Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
 • Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa
 • Rynek kapitałowy
 • Rachunkowość w Polsce
 • Zasady działalności przedsiebiorstw
 • Biznes plan
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Problematyka związków zawodowych w procesie komercjalizacji i prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy

Szkolenie: Pozycjonowanie produktu

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności wyselekcjonowania tylko tych informacji z materiału reklamowego, które mają największą szansę zadomowić się w umyśle klienta, przekazanie usystematyzowanej wiedzy na temat istoty procesu pozycjonowania produktu oraz zapoznanie z najczęściej popełnianymi błędami dotyczącymi pozycjonowania produktu.

Pozycjonowanie produktu stanowi nowoczesną formę jego reklamy i związane jest zarówno z marketingiem jak i strategią rozwoju firmy. Wszystkie strategie marketingowe opierają się na segmentacji, wyborze rynku docelowego i pozycjonowaniu. Współczesne gospodarki cierpią z powodu nadmiaru, a nie niedoboru. Żadna firma nie wygra, jeśli jej produkt lub oferta przypominają ofertę konkurenta.

Korzyści ze szkolenia

Szkolenie odpowie na pytanie jak zwiększyć atrakcyjności produktu w oczach klienta poprzez analizę konkurencji, jak zorganizować badanie satysfakcji klienta w oparciu o cykl życia produktu. Uczestnictwo w szkoleniu daje również możliwość zdobycia umiejętności i wiedzy z zakresu zasad pozycjonowania produktu na rynku pod kątem oczekiwań i punktu widzenia klienta docelowego oraz marketingowego zarządzania produktem.

Szkolenie polecamy dla:

Szczególnie dla szefów i pracowników działów marketingu, handlowego i PR, prezesów i menedżerów wszystkich szczebli oraz właścicieli firm.

Program szkolenia

 • Pozycjonowanie i różnicowanie produktu.
 • Pozycjonowanie jako wykreowanie koncepcji produktu i jego wizerunku w celu pożądanego ulokowania go w umyśle klienta.
 • Czynniki wpływające na kształtowanie pożądanej pozycji.
 • Związek pomiędzy procesem pozycjonowania a koncepcją segmentacji rynku.
 • Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów w pozycjonowaniu.
 • Dokonanie właściwego wyboru pozycjonowania.

Metody szkoleniowe

Szkolenie realizowane jest głównie metodami warsztatowymi, uzupełniane wykładami. Wśród głównych metod wykorzystywanych podczas szkolenia należy wymienić: analizy posiadanych umiejętności dotyczących omawianych zagadnień, zespołowe rozwiązywanie problemów, dyskusje grupowe, ćwiczenia, komentarze trenerskie, burza mózgów, testy i kwestionariusze, studia przypadków.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie zamknięte

Meldunek - cudzoziemcy - Cudzoziemiec przebywający poza zakładem hotelarskim, zakładem udzielającym pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub wypoczynkiem jest obowiązany zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 48 godzin od chwili przybycia do określonej miejscowości i nie później niż przed upływem 48 godzin od chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli koniec terminu do dokonania obowiązku meldunkowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE, dokonujący zameldowania się na pobyt stały, zgłaszają wymagane dane do zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego UE przedstawia kartę pobytu albo zezwolenie na pobyt, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE - dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt. Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące, zgłasza wymagane dane do zameldowania oraz przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się bądź decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.

finanse, oferta szkoleniowa

Bankowy tytuł egzekucyjny - dokument wystawiony przez bank, w formie oświadczenia, stwierdzający istnienie wymagalnej należności klienta wobec banku. Po nadaniu przez sąd tytułu natychmiastowej wykonalności, staje się podstawą do egzekucji komorniczej.

Przewalutowanie - zmiana waluty kredytu. Za tego typu operację banki mogą pobierać prowizje. Dodatkowo w takim przypadku podpisywany jest aneks do umowy.

szkolenia dla firm, ubezpieczenia

zamek wielozastawkowy - zamek posiadający przynajmniej dwie ruchome zastawki służące do blokowania zasuwki zamka. Ilość zastawek w zamku można ustalić na podstawie nacięć profilowanych w kluczu.

szkolenia otwarte, budowlane

Współczynnik rozszerzalności termicznej - Określa w jakim stopniu nastąpi rozszerzenie materiału po ogrzaniu go o jednostkę temperatury 1K.

Strata ciepła - Zjawisko uciekania ciepła z budynku na zewnątrz wynikające z przenikania ciepła przez przegrody i z podgrzewania wciąganego z zewnątrz powietrza.

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2017

Szkolenie: Negocjacje z sieciami. Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu. Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe. Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych. Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym. szkolenia otwarte,szkolenia, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, konferencje, sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn, hotel konin, sale szkoleniowe, szkolenia dla firm, szkolenia zamknięte, szkolenia ślesin, hotel ślesin, szkolenia konin, sale konferencyjne