Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym. Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych. Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu. Szkolenie: Negocjacje z sieciami. Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe. szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin,szkolenia, szkolenia mikorzyn, hotel konin, szkolenia dla firm, hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale konferencyjne, sale szkoleniowe, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, szkolenia ślesin, szkolenia konin

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

szkolenie zamknięte

Ćwiczenia symulacyjne, symulacje

polegają na wykonywaniu określonych rzeczywistych zadań lub czynności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy użyciu rzeczywistych narzędzi i materiałów lub ich symulantów.

Certyfikat

Dokument (świadectwo, zaświadczenie, poświadczenie) potwierdzający zgodność czegoś z wzorcem lub normą.

finanse, szkolenia zamknięte

Dochód dyspozycyjny - wolne środki, które pozostają do dyspozycji kredytobiorcy lub kredytobiorców po odjęciu od dochodu netto stałych obciążeń (finansowych oraz z tytułu utrzymania mieszkania) oraz rat kredytów.

ubezpieczenia, szkolenie otwarte

Akwizytor lub Agent - to osoba wykonująca czynności akwizycyjne na rzecz Otwartego Funduszu Emerytalnego.

oferta szkoleń, budowlane

Teren budowy - to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym

Korzyści dla uczestników szkolenia Zdobycie umiejętności w zakresie: Sposobów zabezpieczenia zobowiązań ułatwiających ich egzekwowanie. Posługiwania się wekslem w obrocie. Zgodnego z prawem i skutecznego przyjmowania oraz wystawiania weksli. Unikania zagrożeń związanych z wystawianiem weksli. Unikania błędów w wystawianiu i poręczaniu weksli. Cele szkolenia Zaznajomienie z zastosowaniami i funkcj... » więcej

Szkolenie: Negocjacje z sieciami

Uczestnicy szkolenia Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób mających pośredni lub bezpośredni kontakt z sieciami handlowymi i nie tylko. Korzyści, po szkoleniu uczestnicy będą: Potrafili kontrolować emocje. Znali techniki i metody negocjacyjne... » więcej

Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych

Zakres szkolenia Podstawowe decyzje w planowaniu utrzymania systemów technicznych: Podstawowe decyzje w planowaniu utrzymania systemu; Wybór elementów systemu podlegających utrzymaniu; Wybór sposobu utrzymania - działania zapobiegawcze i naprawy; Organizacja utrzymania systemu; Kompleksowe produktywne utrzymanie systemu. Logistyka przedsiębiorstwa a logistyka utrzymania systemów technicznych: Is... » więcej

Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: Menadżerowie i kadra zarządzająca wszystkich szczebli; Specjaliści działów PR; Kadra rozwojowa. Cele szkolenia: nauka praktycznego zastosowania technik twórczego myślenia w ramach organizacji biznesowej, dostarczenie uczestnikom konkretnych narzędzi umożli... » więcej

Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe

Szkolenie uczy jak przygotować i przeprowadzić dobrą prezentację. Cele szkolenia Celem szkolenia jest doskonalenie osobistego stylu prezentowania oraz nabycie umiejętności przygotowywania i prowadzenia profesjonalnej prezentacji przed małym i dużym audytorium. Wiedza i narzędzia proponowane na szkoleniu pozwalają stworzyć prezentacje, kt... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konferencje - ośrodki szkoleniowe

szkolenia, hotel ślesin, hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe ślesin, hotel konin, szkolenia otwarte, sale konferencyjne, szkolenia konin, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe konin

oferta szkoleniowa

Szkolenie: Badania rynkowe i marketingowe

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie roli badań rynkowych w działaniach marketingowych, dobor próby badawczej, ustalenia metod badania instrumentów pomiarowych a także czynników warunkujących zachowanie konsumentów na rynku oraz metod ich badania, sposobów weryfikacji zebranych danych, analizy, oceny i prezentacji wyników z przeprowadzonych badań jak również rozwój praktycznych umiejętności stworzenia prawidłowego projektu badania.

Korzyści ze szkolenia

Szkolenie daje także możliwość profesjonalnego projektowania badań, rozwija umiejętność określenia celów badań, prowadzenia badań wtórnych i pierwotnych, doboru próby oraz budowania zespołów badawczych, tworzenia narzędzi badawczych (kwestionariuszy ankietowych i wywiadów), analizy komputerowej oraz prezentacji wyników.

Na szkoleniu zdobędą Państwo usystematyzowaną wiedzę umożliwiającą rozwój umiejętności ułatwiających identyfikację wzorców zachowań nabywczych oraz ocenę znajomości rynku przez konsumentów.

Szkolenie polecane dla:

pracowników agencji badawczej, precowników badań marketingowych dużej firmy, osób chcących prowadzić badania marketingowe we własnej firmie produkcyjnej lub handlowej.

Program szkolenia

 • Badania pierwotne, rynkowe i marketingowe: Badania ilościowe. Jak wybrać właściwą metodę badawczą. Badania jakościowe, pogłębione wywiady indywidualne, pogłębione wywiady grupowe, techniki projekcyjne i ich znaczenie w badaniach jakościowych.
 • Badania marketingowe: Podział badań marketingowych. Geneza i etapy rozwoju badań marketingowych. Agencje badań marketingowych, kryteria wyboru oraz rola i stopień wykorzystania. Rola badań marketingowych w podejmowaniu decyzji. System informacji marketingowej i jego rola w przedsiębiorstwie.
 • Różnice pomiędzy badaniami marketingowymi a badaniami rynku: Jak powinien wyglądać profesjonalnie przygotowany raport z badań.
 • Badania wtórne.
 • Dobór próby badawczej.

Metody szkoleniowe

Szkolenie realizowane jest głównie metodami warsztatowymi, uzupełniane wykładami. Wśród głównych metod wykorzystywanych podczas szkolenia należy wymienić: analizy posiadanych umiejętności dotyczących omawianych zagadnień, zespołowe rozwiązywanie problemów, dyskusje grupowe, ćwiczenia, komentarze trenerskie, burza mózgów, testy i kwestionariusze, studia przypadków.

Szkolenie: NLP w biznesie

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najciekawszymi metodami i technikami oraz praktycznym zastosowaniem NLP w zarządzaniu i przedsiębiorczości. Szkolenie to jest specjalnie adresowane do przedsiębiorców, menedżerów, przedstawicieli handlowych oraz wszystkich, którzy kierują zespołami ludzkimi. Szkolenie przeprowadzone jest przy użyciu najnowszych technik NLP, które pozwalają nie tylko na szybkie przyswajanie wiedzy, ale przede wszystkim konkretnych umiejętności. Specjalnie zaprojektowane ćwiczenia indywidualne i grupowe pomagają w przeniesieniu nauczanych technik na poziom nieświadomej kompetencji.

Tematyka szkolenia

 • kontrola swoich stanów emocjonalnych i wzbudzanie określonych emocji u innych,
 • budowanie maszyny motywacyjnej,
 • struktura umysłu i doświadczenia subiektywnego, czyli jak działa ludzki umysł,
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z klientem,
 • programowanie celów,
 • lingwistyczne wzorce oddziaływania, czyli hipnoza bez hipnozy,
 • transformacja ograniczających przekonań,
 • strategie twórczego myślenia,
 • generator nowych zachowań,
 • struktura skutecznej prezentacji produktu lub usług,

Szkolenie: Ocena wiarygodności kontrahenta

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z metodami oceny podmiotów gospodarczych w celu ustalenia rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstw. Umiejętność oceny kontrahenta wpływa na dokonywanie trafnych decyzji w wyborze właściwego podmiotu.

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy działów finansowych, księgowych, menedżerowie różnych szczebli kierowania.

Zakres szkolenia

 • Charakterystyka sprawozdania finansowego: istota i znaczenie, cechy sprawozdań.
 • Podstawy analizy sprawozdania: cele analizy, czytanie sprawozdań.
 • Cel przedsiębiorstwa i formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Metody analizy sprawozdań: analiza struktury, dynamiki.
 • Analiza bilansu: analiza aktywów i pasywów.
 • Analiza rachunku zysków i strat: układy rachunku, analiza struktury i dynamiki rachunku.
 • Analiza rachunku przepływów pieniężnych: analiza struktury, analiza wskaźnikowa.
 • Analiza wskaźnikowa: rentowności, płynności finansowej, rotacji aktywów i kapitałów, wspomagania finansowego.
 • Ocena kontrahenta na podstawie analizy dźwigni operacyjnej i finansowej.
 • Analiza na podstawie wskaźników rynku kapitałowego.
 • Przykład analizy podmiotu gospodarczego.

Metody szkolenia: wykłady i ćwiczenia praktyczne.

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie otwarte

Wymeldowanie - Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego do 2 miesięcy odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu czasowego trwającego do 2 miesięcy przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu, jest obowiązana wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Prawo budowlane - jak uzyskać pozwolenie na budowę - Uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Musisz ją mieć, jeśli wymagają tego przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja musi być ważna w okresie, w którym składasz wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Skompletuj dokumenty. Będą ci potrzebne: cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana.
Złóż wniosek. Do wniosku dołącz zgromadzone dokumenty. Wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 65 dni od jego złożenia.

finanse, szkolenie zamknięte

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym, umożliwiające zaciągnięcie zobowiązania na 100% i powyżej wartości nieruchomości.

szkolenia dla firm, ubezpieczenia

sprzęt PC - znajdujące się w miejscu ubezpieczenia komputery stacjonarne wraz z monitorami lub komputery przenośne, które nie są wykorzystywane do pracy zarobkowej.

budowla - następujące obiekty budowlane:

 • ogrodzenie posesji wraz z bramą, otwieraną ręcznie lub sterowaniem radiowym i jej wyposażeniem instalacyjnym,
 • nawierzchnie placów i podjazdów,
 • wiata,
 • szopa,
 • szambo,
 • przydomowa oczyszczalnia ścieków,
 • przydomowy zbiornik na gaz,
 • niewielkie obiekty służące dekoracji, rekreacji lub utrzymaniu porządku, w szczególności: posągi, grille murowane, fontanny, baseny, pergole, altany, piaskownice, śmietniki,
 • instalacje znajdujące się poza budynkiem na terenie posesji.

oferta szkolenia dla firm, budowlane

Szlichta (gładź cementowa) - Cienka warstwa cementu ułożona na podłodze lub ścianie na betonie przeznaczona do wygładzania i wyrównywania powierzchni oraz jako podkład pod warstwę wierzchnią. Jej prawidłowe (równe) ułożenie, oprócz poprawy walorów estetycznych, ułatwi wykończenie mieszkania, czyli np. położenie glazury czy ułożenie podłogi.

Świetlik - Przeszklona konstrukcja umieszczona bezpośrednio w połaci dachowej, pełni funkcję doświetlenia pomieszczeń. Świetliki mogą też pełnić funkcję okien oddymiających.

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2017

Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym. Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe. Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu. Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych. Szkolenie: Negocjacje z sieciami. szkolenia mikorzyn, szkolenia ślesin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia konin, szkolenia zamknięte, szkolenia dla firm, sale konferencyjne, hotel konin, konferencje, sale szkoleniowe ślesin,szkolenia, hotel ślesin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe konin