Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe. Szkolenie: Negocjacje z sieciami. Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych. Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym. Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu. sale szkoleniowe konin, szkolenia konin, hotel ślesin, hotel mikorzyn,szkolenia, konferencje, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin, hotel konin, szkolenia ślesin, szkolenia dla firm, szkolenia zamknięte, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

oferta szkolenia dla firm

Warsztaty

jest to forma nauczania polegająca na stosowaniu aktywnych metod dydaktycznych. W wyniku działań psychologicznych i organizacyjnych prowadzący motywuje grupę do analizy konkretnych przypadków, udziału w scenkach sytuacyjnych, symulacjach, grach etc. Celem metody warsztatowej jest nabycie przez uczestników wiedzy merytorycznej oraz podniesienie poziomu wybranych umiejętności.

finanse, oferta szkolenia dla firm

Zmiana terminu płatności rat kredytu - Termiy płatności rat zazwyczaj są ustalane przez bank i kredytobiorcę na konkretny dzień miesiąca. Określa to harmonogram spłaty kredytu stanowiący załącznik do umowy kredytu. Banki na indywidualną prośbę godzą się na zmianę terminu płatności rat. Wiąże się to ze sporządzeniem aneksu i zazwyczaj także z opłatą. Należy pamiętać, że przesunięcie terminu płatności raty może spowodować zmianę wielkości odsetek, a wiec zwiększenie kosztu kredytu.

ubezpieczenia, oferta szkoleniowa

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - Jest to dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych danego kraju, na takich samych zasadach, jak jego mieszkańcy - czyli umożliwia nam dostęp do publicznej służby zdrowia. Prawo do otrzymania karty mają wszyscy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz członkowie ich rodzin.

oferta szkolenia dla firm, budowlane

Samowola budowlana - to:

 • budowa lub rozbudowa budynku albo innego obiektu bez wymaganego pozwolenia na budowę,
 • istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu bez uzyskania zmiany pozwolenia na budowę,
 • wybudowanie obiektu budowlanego lub wykonanie określonych robót budowlanych bez wymaganego zgłoszenia.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Negocjacje z sieciami

Uczestnicy szkolenia Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób mających pośredni lub bezpośredni kontakt z sieciami handlowymi i nie tylko. Korzyści, po szkoleniu uczestnicy będą: Potrafili kontrolować emocje. Znali techniki i metody negocjacyjne. Potrafili radzić sobie z konfliktem i oporem drugiej strony. Potrafili właściwie rozwiązywać konflikty. Znali uniwersalne zasady, które dotyczą ich ... » więcej

Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: Menadżerowie i kadra zarządzająca wszystkich szczebli; Specjaliści działów PR; Kadra rozwojowa. Cele szkolenia: nauka praktycznego zastosowania technik twórczego myślenia w ramach organizacji biznesowej, dostarczenie uczestnik... » więcej

Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym

Korzyści dla uczestników szkolenia Zdobycie umiejętności w zakresie: Sposobów zabezpieczenia zobowiązań ułatwiających ich egzekwowanie. Posługiwania się wekslem w obrocie. Zgodnego z prawem i skutecznego przyjmowania oraz wystawiania weksli. Unikania zagrożeń związanych z wystawianiem weksli. Unikania błędów w wystawianiu i poręczaniu we... » więcej

Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych

Zakres szkolenia Podstawowe decyzje w planowaniu utrzymania systemów technicznych: Podstawowe decyzje w planowaniu utrzymania systemu; Wybór elementów systemu podlegających utrzymaniu; Wybór sposobu utrzymania - działania zapobiegawcze i naprawy; Organizacja utrzymania systemu; Kompleksowe produktywne utrzymanie systemu. Logistyka przed... » więcej

Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe

Szkolenie uczy jak przygotować i przeprowadzić dobrą prezentację. Cele szkolenia Celem szkolenia jest doskonalenie osobistego stylu prezentowania oraz nabycie umiejętności przygotowywania i prowadzenia profesjonalnej prezentacji przed małym i dużym audytorium. Wiedza i narzędzia proponowane na szkoleniu pozwalają stworzyć prezentacje, które: angażują audytorium, wzbu... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konferencje - ośrodki szkoleniowe

szkolenia otwarte, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel ślesin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe, szkolenia ślesin, szkolenia dla firm, szkolenia mikorzyn, konferencje, szkolenia konin, szkolenia zamknięte, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, sale konferencyjne, hotel konin,szkolenia

szkolenia

Szkolenie: Efektywna komunikacja w zespole

Celem szkolenia jest poznanie procesów rządzących budowaniem systemów komunikacji wewnętrznej oraz mechanizmów poprawy efektywności przesyłania informacji w Twojej firmie. Udział w szkoleniu umożliwia rozwój i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczestników w zakresie aktywnego słuchania, konstruowania jasnych komunikatów, wypowiedzi asertywnych, rozumienia mowy ciała, umiejętności zadawania pytań i parafrazowania, identyfikowania barier w komunikacji oraz eliminowania błędów komunikacyjnych. Sprawna komunikacja jest podstawą efektywnego funkcjonowania firmy. Każde stanowisko pracy wymaga komunikowania się z ludźmi, współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi, klientami czy interesantami. Opanowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w dużym stopniu decyduje o sukcesie firmy, a pracownikom daje poczucie zadowolenia z wykonywanej pracy i kontaktów społecznych.

Program szkolenia

 • Narzędzia efektywnej komunikacji w miejscu pracy,
 • Precyzowanie wypowiedzi,
 • Przekaz niewerbalny,
 • Asertywne strategie komunikacji,
 • Konstruktywna krytyka,
 • Zarządzanie konfliktem,
 • Diagnoza stylu komunikacji w Twojej organizacji.

Szkolenie: Menedżer jakości

Cel szkolenia

Szkolenie dotyczy pogłębienia wiedzy z zakresu zarządzania jakością, przekazanie praktycznej wiedzy na temat nowoczesnych metod zarządzania w systemach jakości zbudowanych w oparciu o wymagania norm z serii ISO 9000.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej oraz inżynierów jakości planujących w przyszłości zostać menedżerami jakości.

Korzyści dla uczestników

Zdobycie dodatkowej wiedzy na temat systemów jakości. Samodzielne pełnienie funkcji Menedżera Jakości.

Zachowania ludzi w procesie pracy, wpływanie na ich decyzję dotyczące uruchamiania, ukierunkowywania, podtrzymywania i wygaszania określonych zachowań, zmierzających do osiągnięcia celów w sferze aktywności zawodowej oraz świadome i celowe oddziaływanie na zachowania ludzi w procesie pracy, przy wykorzystaniu wiedzy na temat determinujących ją czynników. To ogół czynników ukierunkowujących działania ludzi i decydujących o ich sile i trwałości, to podstawowe zasady polityki prowadzonej przez menedżera jakości.

Program szkolenia

 • Menedżer jakości jako lider zespołu, praca zespołowa.
 • Rola menedżera jakości w przedsiębiorstwie.
 • Techniki poszukiwania pomysłów: burza mózgów, metoda wyzwalająca, metoda najbardziej szalonych pomysłów, technika zapisu myśli, technika przypominania, metoda puli.
 • Techniki podejmowania decyzji, wybór rozwiązań: konsensus, głosowanie, porównanie parami, tabela wyboru, metoda za i przeciw.
 • Przywództwo i coaching menedżerski.
 • Motywacja.

Metodologia szkolenia

Prezentacje interaktywne, analiza case study, ćwiczenia grupowe, warsztaty.

Szkolenie: Zadania nowoczesnego działu HR

Korzyści dla uczestników szkolenia

Przewidywanym efektem sumarycznym będzie powiększenie indywidualnej efektywności w sytuacjach zawodowych i wstępne określenie kierunków działań w celu stworzenia zintegrowanego systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie. Osoby biorące udział w szkoleniu zapoznają się z prezentowanymi na zajęciach metodami i różnymi wariantami realizacji zadań polityki personalnej. Uczestnicy ustrukturalizują informacje oraz praktyczne doświadczenia związane z działaniami HR.

Profil uczestników: szkolenie przeznaczone jest dla kadry działów HR.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności wspomagających skuteczne realizowanie podstawowych zadań działu HR, zdobycie wiedzy z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania pracą.

Program szkolenia

 • Zintegrowany system kompetencji w firmie.
 • Powiązanie misji, wizji firmy z praktyką polityki personalnej firmy.
 • Przeniesienie celów i założeń polityki personalnej w zakresie głównych zadań i kompetencji z poziomu strategicznego na poziom taktyczny i operacyjny.
 • Planowanie zatrudnienia, przedstawione zostaną podstawowe metody planowania zatrudnienia w tym znaczenie oraz narzędzia i techniki analizy stanowisk pracy, opisu stanowisk pracy i zakresu odpowiedzialności.
 • Rekrutacja i selekcja, omówione zostaną najważniejsze formy rekrutacji oraz efektywność ich stosowania. Zaprezentowany zostanie szczegółowo cykl procesu selekcji i doboru kandydatów oraz zalety i wady rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Wynagrodzenia i motywowanie, przedstawiony zostanie przegląd różnych form wynagradzania w tym w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy. Omówione zostaną także najbardziej typowe systemy wynagrodzeń oraz elementy motywacji pozapłacowej.
 • Oceny okresowe, omówione zostaną cele oraz kryteria ocen okresowych pracowników, najbardziej typowe techniki ocen, ich zalety i wady.
 • Szkolenia i rozwój zawodowy, zaprezentowane zostaną sposoby planowania szkoleń w firmie oraz ich oceny efektywności w tym rola i zadania jednostki ds. doskonalenia zawodowego pracowników.
 • Tworzenie i budowa zintegrowanych systemów kompetencji i systemów kompetencyjnych w firmie.
 • Organizacja oceny personelu w oparciu o wybrane techniki.
 • Zagadnienia strategiczne.
 • Audyt personelu.

Metodologia szkolenia

Praca grupowa i indywidualna, mini wykład, warsztaty, case study i symulacje.

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia otwarte

Samowola budowlana - opłata legalizacyjna - Wysokość opłaty legalizacyjnej wylicza się według następującego wzoru:
Stawka opłaty (s) x współczynnik kategorii obiektu (k) x współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w) = wysokość opłaty legalizacyjnej.
Podstawowa stawka opłaty legalizacyjnej, określona w art. 59f Prawa budowlanego wynosi 500 zł. Stawka opłaty legalizacyjnej w przypadku samowoli budowlanej podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu.

finanse, oferta szkoleń

Aneks - zmiana warunków umowy kredytowej w formie pisemnej. Może zostać podpisany przykładowo w przypadku przewalutowania, podwyższenia kwoty kredytu czy też wcześniejszej spłaty. Podpisanie aneksu do umowy może wiązać się z opłatami w zależności od banku.

szkolenie dla firmy, ubezpieczenia

wartość rynkowa lokalu mieszkalnego - wartość odpowiadającą iloczynowi powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i średniej ceny rynkowej jednego m2 w danej miejscowości lub dzielnicy miasta w odniesieniu do lokalu mieszkalnego o podobnych parametrach, standardzie wykończenia i porównywalnym stanie technicznym.

szkolenie zamknięte, budowlane

Nadproża zespolone - Nadproże wykonane z elementów przenoszących naprężenia rozciągające (płaskie, zbrojone belki) oraz warstwy murowanej bezpośrednio nad belką. Warstwa murowana przenosi obciążenia ściskające.

SILKA - Bloki wapienno-piaskowe (silikatowe) produkowane z naturalnych surowców. Są wyrobami ekologicznymi o dużej wytrzymałości na ściskanie, wysokiej izolacyjności akustycznej, dobrze akumulują ciepło, charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką mrozoodpornością oraz niepalnością.

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2018

Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych. Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym. Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu. Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe. Szkolenie: Negocjacje z sieciami. hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia konin, hotel konin, sale szkoleniowe konin,szkolenia, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia ślesin, konferencje, sale konferencyjne, hotel ślesin, szkolenia otwarte